FacebookTwitterRSS FeedPinterest

Do you face a language barrier when trying to witness for Christ to dialect-speaking relatives? Or do you need to polish up your Mandarin in order to share the Gospel with your Mandarin-speaking friends? This Gospel toolkit will help you to learn how to share the Gospel in Mandarin.

There are 15 lessons covering the various topics in gospel presentation. Each lesson consists of a set of phrases, written in English, Chinese characters and Hanyu Pinyin.

To hear the proper pronunciation of the phrase, click on the respective plugin associated with each phrase. When the phrase is read for you, you should repeat it aloud. You can keep on playing back the phrase and repeating it aloud until you have mastered the phrase. Then go on to the next phrase in the lesson.

As you learn to speak new phrases, keep on reviewing the ones that you have learnt. Finally, test yourself to see if you can say the following in Mandarin aloud: 

Introduction 

1. Dear Grandfather, Grandmother, Uncle, Auntie, Friend - I have Good News to tell you. 

亲爱的伯父伯母,叔叔婶婶,朋友们 —— 我有一个好消息要告诉你们。
Qing ai de bo fu bo mu, shu shu shen shen, peng you men - wo you yi ge hao xiao xi yao gao shu ni men.

 

2. What is this Good News? 

这是什么好消息呢?
Zhe shi she me hao xiao xi ne?

 

3. This Good News is the Gospel of our Lord Jesus Christ. 

这好消息是主耶稣基督的福音。
Zhe hao xiao xi shi zhu ye shu ji du de fu ying.

  

4. What is the Gospel? 

什么福音呢?
She me shi fu ying ne?

 

5. The Gospel is the Good News that Jesus Christ died on the Cross to save sinners. 

福音是耶稣基督死在十字架拯救罪人的好消息。 
Fu ying shi ye shu ji du shi zhai shi zhi jia zhen jiu zui ren de hao xiao xi.

  

God 

6. God.

神。
Shen. 

 

7. Who is God?

神是谁?
Shen shi shui? 

 

8. God is the Creator of Heaven and Earth and all things that are in them. 

神是创造天地及所有在其间的造物者。
Shen shi chuang zao tian di ji suo you zhai qi jian de zhao wu zhe. 

 

Jesus 

9. Jesus.

耶稣
Ye shu. 

 

10. Jesus Christ.

耶稣基督
Ye shu ji du. 

 

11. The Lord Jesus Christ.

主耶稣基督
Zhu ye shu ji du. 

 

12. Who is the Lord Jesus Christ?

主耶稣基督是谁呢?
Zhu ye shu ji du shi shui ne? 

 

13. Jesus is the Son of God.

耶稣是神的儿子。
Ye shu shi shen de er zi. 

  

God's Love 

14. God loved the world.

神爱世人。
Shen ai shi ren. 

  

15. God so loved the world that He gave His Son.

神爱世人甚至赐祂的儿子。
Shen ai shi ren shen zhi ci ta de er zi. 

  

16. God gave His only begotten Son the Lord Jesus Christ for the world;

神赐祂独生爱子耶稣基督于世人。
Shen ci ta du sheng ai zi ye shu ji du yu shi ren. 

  

Birth of Jesus Christ 

17. Jesus came from Heaven.

耶稣从天上而来。
Ye shu cong tian shang er lai. 

     

18. Jesus was born into the world.

耶稣降生于世间。
Ye shu jiang sheng yu shi jian. 

      

19. Jesus was born of the Virgin Mary.

耶稣是由童贞女马利亚所生。
Ye shu shi you tong zhen nu ma li ya suo sheng. 

      

20. Jesus was born in a manger.

耶稣降生在马槽里。
Ye shu jiang sheng zai ma cao li. 

      

21. Jesus was born in a manger in Bethlehem.

耶稣降生在伯利恒的马槽里。
Ye shu jiang sheng zai bo li heng de ma cao li.

      

22. Jesus was born into the world nearly 2,000 years ago.

耶稣是在大约两千年前降世的。
Ye shu shi zai da yue liang qian nian qian jiang shi de. 

      

23. Jesus had no earthly father.

耶稣没有世上的父亲。
Ye shu mei you shi shang de fu qing.    

    

耶稣没有属肉体的父亲
Ye shu mei you shu rou ti de fu qing    

  

24. His foster father was Joseph.

祂的养父是约瑟。
Ta de yang fu shi yue se.    

  

25. Jesus was conceived in the womb of Mary by the power of the Holy Spirit.

耶稣是由圣灵使马利亚怀胎所感孕的。
Ye shu shi you shen ling shi ma li ya huai tai suo gan yun de. 

  

Life of Christ

26. He went about doing good.

祂四处行善。
Ta si chu xing shan. 

  

27. Jesus performed many miracles upon those who were sick or in need.

耶稣向那些生病及有需要的行了许多神迹。
Ye shu xiang na xie sheng bing ji you xu yao de xing le xu duo shen ji.

    

28. He made the blind to see, the deaf to hear, the lame to walk, and the dead to arise.

祂使瞎眼的看见,聋子听见,缺腿的能走,死人复活。
Ta shi xia yan de kan jian, long zi ting jian, que jiao de neng zou, shi ren fu huo.

   

29. His miraculous power demonstrated that Jesus was the Son of God.

祂行神迹的能力,显示耶稣是神的儿子。 
Ta xing shen ji de neng li xian shi ye shu de shen de er zi.

      

30. At the age of 33, the Lord Jesus was put to death on the Cross.

主耶稣在三十三岁的时候被钉死在十字架上。 
Zhu ye shu zai san shi san shui de shi juo bei ding shi zai shi zi jia shang.

   

31. Jesus lived a sinless life.

耶稣的一身是无罪的。 
Ye shu de yi sheng shi wu zui de.

  

Death of Christ 

32. Jesus died on the Cross.

耶稣死在十字架上。
Ye shu si zai shi zhi jia shang.

 

33. Why did Jesus die on the Cross?

耶稣为何要死在十字架上呢? 
Ye shu wei he yao si zai shi zhi jia shang ne?

 

34. Did He do anything wrong?

祂是否做错了什么呢? 
Ta shi bu shi zuo cuo le she me ne?

 

35. Jesus did no wrong yet He was put to death on the Cross.

耶稣并没有犯任何的错,却被钉死在十字架上。 
Ye shu bing mei you fan ren he de cuo que bei ding si zai shi zhi jia shang.

 

36. How can this be?

为什么会这样呢? 
Wei she me hui ze yang ne?

 

37. The Bible tells us that the Jews were angry with Jesus and envious of Him because He claimed to be the Son of God.

圣经告诉我们,犹太人很生耶稣的气也很嫉妒祂,因为祂自称是神的儿子。 
Shen jing gao shu wo men, you tai ren hen sheng ye shu de qi ye hen du ji ta, ying wei ta zi chen shi shen de er zi.

 

38. But Jesus actually died on the Cross for the sin of the world. 

不过,耶稣确实为世人的罪死在十字架上。 
Bu guo ye shu que shi wei shi ren de zui si zai shi zhi jia shang.

 

39. Jesus died on the Cross and shed His precious blood.

耶稣死在十字架上流出宝血。
Ye shu si zai shi zhi jia shang liu chu bao xue.

 

Resurrection and Ascension of Christ 

40. Three days later, Jesus resurrected.

三天后,耶稣复活。 
San tian huo, ye shu fu huo.

 

41. Jesus rose again from the dead.

耶稣从死里复活。
Ye shu cong si li fu huo.

 

42. All of us will come before God for judgement.

我们会在神的面前受审判。
Wo men hui zai shen de mian qian shuo shen pan.

 

43. Jesus was seen by His disciples after His Resurrection.

耶稣在复活后,祂的门徒都见到祂。
Ye shu zai fu huo hou, ta de men tu dou jian dao ta.

 

44. After 40 days He rose into Heaven.

四十天后祂升天。
Si shi tian huo ta shen tian.

 

45. Jesus is now in Heaven.

耶稣现今在天堂。 
Ye shu xian jing zai tian tang.

 

46. Jesus is now in Heaven praying for you and me.

耶稣现今在天堂为你我祷告。 
Ye shu xian jing zai tian tang wei ni wo dao gao.

 

Return of Christ

47. One day, Jesus is coming again.

有一天耶稣必在回来。
You yi tian, ye shu bi zai hui lai.

 

48. He will be returning to Earth.

祂必回到世上。
Ta bi hui dao shi shang.

 

49. He will be coming as King.

祂必以王的身份来。
Ta bi yi wang de shen fen lai.

 

50. He will rule the Earth for 1,000 years.

祂必统计世界一千年。
Ta bi tong zhi shi jie yi qian nian.

 

51. After that, Jesus will judge the people of the Earth.

过后,耶稣将会审判世上的人。
Guo hou, ye shu jiang hui shen pan shi shang de ren.

 

52. He will judge the wicked dead.

祂将会审判在罪里死了的人。
Ta jiang hui shen pan zai zui li si le de ren.

 

All Are Sinners

53. Why do we need to be saved?

我们为何要蒙救赎呢?
Wo men wei he yao meng jiu shu ne?

 

54. The Bible says the wages of sin is death.

圣经说罪的代价乃是死。 
Shen jing shuo zui de dai jia nai shi si.

 

55. We have sinned against God.

我们得罪了神。 
Wo men de zui le shen.

 

56. All who break God's laws are sinners.

所有触犯神诫命的都是罪人。 
Suo you chu fan shen jie ming de duo shi zui ren.

  

57. All sinners will die one day, and come before God for judgement.

有一天所有的罪人都会死以及面对神的审判。 
You yi tian suo you de zui ren dou hui si, yi ji mian dui shen de shen pan.

  

58. No one will be exempted.

没有一人可幸免。 
Mei you yi ren ke xing mian.

 

Judgement and Hell 

59. God will judge our works, our words, our thoughts and our motives.

神将会审判我们的工作、言语、思想、动机。
Shen jiang hui shen pan wo men de gong xhuo, yan yu, si xiang, dong ji.  

 

60. We will receive judgement for what we have done in our body.

我们在身体里所做的一切将会面对审判。 
Wo men zai sheng ti li suo zhuo de yi qie jiang hui mian dui shen pan.  

 

61. Those who died without believing in Jesus, will go to Hell.

那些没有信耶稣而死去的人将会去地狱。
Na xie mei you xing ye shu er si qu de ren jiang hui qu di yu.  

 

62. Hell is a place of fire and suffering.

地狱是由火焰燃烧及充满痛苦的地方。 
Di yu shi you huo yan ran shao ji cong man tong ku de di fang.  

 

63. Those who do not believe in God or Jesus, will be sent to the Lake of Fire.

那些不相信神及耶稣的都必到火湖去。
Na xie bu xiang xing shen ji ye shu de, dou bi dao huo hu qu.  

 

Our Need For Salvation 

64. I am a sinner.

我是一个罪人。
Wo shi yi ge zui ren.

 

65. You are sinner.

你是一个罪人。
Ni shi yi ge zui ren.

 

66. We all are sinners.

我们都是罪人。 
Wo men dou shi zui ren.

 

67. God loves us.

神爱我们。
Shen ai wo men.

 

68. God loves you and me.

神爱你和我。
Shen ai ni he wo.

 

69. We are part of God's creation.

我们是神创造的一部分。
Wo men shi shen chuang zhao de yi bu fen.

 

70. God does not want you or me to go to Hell.

神不希望你和我到地狱去。 
Shen bu xi wang ni he wo dao di yu qu.

 

71. That is why He sent His Son the Lord Jesus Christ to die on the Cross for our sins. 

正因如此祂差祂的儿子主耶稣基督为我们的罪死在十字架上。 
Zhen ying ru ci ta cai ta de er zi zhu ye shu ji du wei wo men de zui si zhai shi zhi jia shang.

 

72. Jesus died on the Cross nearly 2,000 years ago.

耶稣在大约两千年前死在十字架上。 
Ye shu zhai da yue liang qian nian qian si zhai shi zhi jia shang.

 

How To Be Saved? 

73. If we put our trust in the Lord Jesus Christ, He will use His precious blood to cleanse our hearts from sin.

如果我们信靠主耶稣基督,祂将会以祂的宝血洗净我们心里的罪污。 
Ru guo wo men xing kao zhu ye shu ji du, ta jiang hui yi ta de bao xue xi jing wo men xing li de xui wu.

 

74. We need to ask Him to come into our lives to be our Saviour.

我们必须请祂到我们的生命来成为我们的救主。 
Wo men bi xu wing ta dao wo men de sheng ming lai cheng wei wo men de jiu zhu.

 

75. We need the Lord Jesus Christ to be our Saviour.

我们需要主耶稣基督成为我们的救主。 
Wo men xu yao zhu ye shu ji du cheng wei wo men de jiu zhu.

 

76. When He comes into our lives, He will not only cleanse our hearts, but He will also stay inside us and give us victory over sin.

当他进入我们的生命后,祂不但洗净我们的心,祂也住在我们里面使我们能得胜罪恶。 
Dang ta jing ru wo men de sheng ming hou, ta bu dan xi jing wo men de xin, ta ye zhu zhai wo men li mian shi wo men neng de sheng zui er.

 

Invitation to Be Saved

77. Will you receive Jesus into your life as your Saviour?

你是否愿意接受耶稣为你个人的救主?
Ni shi fou yuan yi jie shou ye shu wei ni ge ren de jiu zhu? 

  

78. You need to admit that you are a sinner.

你必须承认你是一个罪人。 
Ni bi xu cheng ren ni shi yi ge zui ren.

 

79. You need to confess your sins and ask God to forgive you.

你必须承认你的罪及求神赦免你。 
Ni bi xu cheng ren ni de zui ji qiu shen she mian ni.

  

80. You need to repent of your sins and promise God by His grace, that you will give up your sinful ways.

你必须承认你的罪及悔改并且向神承诺靠祂的恩典放弃你的罪行。 
Ni bi xu cheng ren ni de zui ji hui gai, bing qie xiang shen cheng nuo, kao ta de en dian fang qi ni de zui xing.

 

The Sinner's Prayer 

81. Tell God that you believe in Jesus.

告诉神你相信耶稣。 
Gao shu shen ni xiang xing ye shu.

  

82. That you believe Jesus is God's Son.

你相信耶稣是神的儿子。 
Ni xiang xing ye shu shi shen de er zi.

 

83. That He came from Heaven.

祂是由天降临的。 
Ta shi you tian jiang ling de.

 

84. That He was born of the Virgin Mary.

由童贞女马利亚所生。 
You tong zhen nu ma li ya suo sheng.

 

85. That He died on the Cross and that He rose again from the dead.

祂死在十字架上然后由死里复活。
Ta si zhai shi zhi jia shang, ran juo you si li fu huo. 

86. That He is now in Heaven praying for us.

祂现今在天堂为我们祷告。 
Ta xian jing xhai tian tang wei wo men dao gao.

  

87. That He will return one day.

有一天祂要在来。 
You yi tian ta yao zai lai.

 

88. Will you ask Jesus to forgive your sins and come into your life and be your Saviour today, right now?

今天,你是否会请耶稣赦免你的罪到你生命里来成为你的救主?就在现在。 
Jing tian ni shi fo hui qing ye shu she mian ni de zui, dao ni sheng ming li lai, cheng wei ni de jiu zhu, jiu zai xian zai?

 

89. Let us pray.

让我们一起祷告。 
Rang wo men yi qi dao gao.

Vision & Mission

 

To build a united church family that is committed to making disciples through Salvation, Sanctification and Service, to the glory of God.

Verse for the Week

February 18 & 25 - Fruit of Obedience

If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love. John 15:10